Wyszukaj na stronie Zaloguj się Polski

Polityka prywatności

Strona główna » Privacy policy

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami przetwarzania przez nas danych osobowych, aby dać Państwu pełną wiedzę i komfort w korzystaniu z naszej oferty oraz strony internetowej. Wiemy jak ważna jest ochrona danych osobowych. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby chronić prywatność naszych Klientów i informacje, które nam Państwo przekazują. Prosimy o przeczytanie informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych.

 ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma „Libro” Marek Liberacki, ul. Grunwaldzka 22c, 14-260 Lubawa, tel.: 89 645 59 33, fax: 89 645 26 11 dalej: Firma.

  1. Dane osobowe są przetwarzane:
    1.1.Podczas kontaktu z naszą Firmą

Mogą Państwo kontaktować się z naszą Firmą poprzez wysłanie wiadomości e-mail, wypełnienie formularza kontaktowego na stronie, telefonicznie, lub przez przedstawiciela handlowego. Podanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu jest dobrowolne, za Państwa zgodą. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od tego, z jaką sprawą Państwo się do nas zwracają (np. przesłanie oferty i nawiązanie współpracy, zgłoszenie reklamacyjne, nawiązanie stosunku pracy itp.).

          1.2. Zostawiając komentarz w mediach społecznościowych

Jeśli kontaktują się Państwo z naszą Firmą za pośrednictwem mediów społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest, Twitter, wysyłając wiadomość prywatną, udostępniając posty lub zostawiając komentarz, przetwarzamy Państwa dane osobowe, którymi posługują się Państwo w tych mediach. Korzystanie z powyższych kanałów jest dobrowolne i odbywa się za Państwa zgodą.

1.3. Podczas realizacji złożonych zamówień

W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas produktów lub usług, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

           1.4. Podczas obsługi zgłoszonych reklamacji

W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 5 lat od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

          1.5. Prowadząc monitoring wizyjny

Nasza Firma prowadzi monitoring wizyjny należących do nas budynków i terenów w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i mienia, co jest prawnie uzasadnionym interesem Firmy. Monitoring prowadzony jest zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, a nagrania będą przechowywane nie dłużej niż 1 miesiąc od daty nagrania.

          1.6. Analizując ruch sieciowy na stronie internetowej

Podczas odwiedzania naszej strony dokonujemy analizy ruchu sieciowego, w tym celu przetwarzamy następujące dane: adres IP, lokalizacja, informacje zapisane w plikach cookie.

Przetwarzanie tych danych jest prawnie uzasadnionym interesem administratora polegającego na analizie ruchu Klientów na stronie internetowej.

          1.7. Prowadząc rekrutację / organizując praktyczną naukę zawodu

W zakładce „Kariera” umieszczamy oferty pracy w naszej Firmie. Dane kandydatów będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonej oferty, a po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych w innych rekrutacjach także w celu poinformowania kandydata o rekrutacjach prowadzonych w przyszłości w naszej Firmie.

Podanie danych w zakresie imienia (imion) i nazwiska, daty urodzenia, danych do kontaktu (dowolnie podanych przez Kandydata: adresu do korespondencji albo adresu e-mail albo nr telefonu), wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z Kodeksem Pracy.

Podanie niewymaganych przez Firmę danych m.in. wizerunku, ukończonej szkoły, wykształcenia uzupełniającego, dodatkowych uprawnień, zainteresowań, informacji o stanie zdrowia, stanu cywilnego i innych danych jest nieobowiązkowe, a podanie ich w dokumentach rekrutacyjnych będzie traktowane jako wyrażenie zgody na przetwarzanie tych danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 RODO.

W przypadku Uczniów przyjmowanych na praktyczną naukę zawodu, podanie danych w podaniu (imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, szkoły oraz krótkiego opisu siebie jako Ucznia)   jest  niezbędne, a dane będą przetwarzane w celu organizacji  praktyki zawodowej zgodnie z zawartymi umowami lub porozumieniami, na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w związku art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

  1. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych, mogą Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: sekretariat@libro.lubawa.pl o treści:

“Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail/nr telefonu (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie Firmy.

Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

  1. Udostępnianie danych osobowych

Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane m.in.:

Ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

W przypadku korzystania z mediów społecznościowych dane osobowe będą przetwarzane w krajach, mogących nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych osobowych,  np. w USA lub innych krajach, w których dostawcy mediów mają swoje serwery przetwarzające dane. Dane osobowe mogą być przeglądane i gromadzone przez amerykańskie  służby (NSA, FBI, CIA), a Właściciele danych nie mają możliwości dostępu do sądowych środków prawnych w celu obrony przeciwko przetwarzaniu danych osobowych przez te służby.

  1. Prawa właścicieli danych osobowych

W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W celu kontaktu w sprawach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Magdalena Gąsior, email: iod@libro.lubawa.pl


Copyright (C) libro-meble.pl Realizacja: Agraf
Wyjście
Wybierz język
Wyjście
Przewiń na górę
X
- Enter Your Location -
- or -